Tranh Trúc Chỉ Mandala

Tranh trúc chỉ Mandala hay gọi là tranh trúc chỉ mạn đà la tức là tranh vẽ về một loại hoa trên cõi trời. Tranh trúc chỉ Mandala giúp ta tuần tự tiến sâu vào những tầng tâm thức thẳm sâu (tiềm thức và siêu ý thức), mà cứu cánh là giúp hành giả đạt tới Nhất Như, một trạng thái mà từ đó vạn sự vạn vật trong vũ trụ trỗi dậy. Mandala không khác gì tâm thức, và tâm thức chẳng khác gì mandala. Vì sao vậy? Vì tâm thức và mandala là một.

You might also like